CÕI PHẬT LÒNG TRẦN

 

Sao người đời gọi là suối Đục?
Chắc rũ niềm trần tục nơi đây
Để lòng nhẹ tựa mây bay
Bước vào cõi Phật được ngày giải oan
Nhưng lạ quá tai toàn nghe tiếng
Trong rừng mơ cô gái hái mơ
Đâu đây còn vọng tiếng thơ
Nguyễn Bính bây giờ anh ở nơi đâu
Vào cõi Phật tưởng lòng theo Phật
Tất mọi người vẫn thật đời thôi
Giải Oan bên suối anh ngồi
Mà nghe lòng gọi bồi hồi nhớ em
Cũng có lúc đôi khi mê mải
Nọ Hinh Bồng, Thiên Trụ , Tiên Sơn
Ngất ngây cõi Phật hương thơm
Giật mình nghe tiếng oán hờn ngoài kia.

 

Trần Văn Lý

[1]. Xin đọc là Thiên Trụ cho đúng âm điệu của bài thơ.