NẾU MỘT NGÀY MAI

Nếu một ngày mai tôi mất đi

Xin đừng ai khóc lúc chia ly

Nước mắt chỉ buồn người ở lại

Người đi cõi khác đâu biết gì.

Nếu một ngày mai tôi mất đi

Đừng đắp đất cao

Đừng xây khối mộ

Đừng đem hoa trắng phủ cỏ xanh

Chỉ xin được cành hoa hồng đỏ

Thỏa nỗi chờ mong lúc tôi còn

Chỉ xin chén rượu tôi còn nợ

Ngày người lấy chồng

Tôi bỏ không

Nếu một ngày mai tôi mất đi

Xin em đừng khóc lúc chia ly

Ở nơi hoang sâu tôi nào biết

Chỉ có chồng em

Sẽ nghĩ gì.

TRƯƠNG QUANG HƯNG