DÁM XIN HỎI PHẬT!

Nhớ xưa mơ nở trắng cành

Mùa xuân năm trước giờ thành xa xôi

Hương Sơn động chính đây rồi

Uy nghi Phật tổ vẫn ngồi lặng im

Dám xin hỏi Phật có tin

Trừ ma tiễu quỷ người tin mới thờ

Chúng sinh năm đợi, mười chờ

Mà ma càng lắm, quỷ giờ khỏe sao

Phật ơi! Phật nói đi nào

Chân kinh màu nhiệm ra vào quên ư.

TRẦN VĂN LÝ

Viết nhân thăm lại Hương Tích