TRẠNG TRÌNH

Phò Vua giúp Chúa tiếng tài

Nước non chia sẻ mặc ai sau này

Năm trăm năm biết dở hay

Nếu mà sống lại việc này tính sao

Vĩnh Bảo – Hải Phòng
2008

TRẦN VĂN LÝ