UỐNG RƯỢU BÊN HỒ

Hồ Tây nâng chén mời nhau cạn

Mình tỉnh:

Ô kìa! phố phường say

Nước trong cúi xuống vớt mây

Ngó sang bên ấy ngất ngây ai cười

Hương đưa gió thoảng qua ngườiRượu
say! Hay tại người cười mà say

Hồ Tây nâng chén mời nhau cạn

Mình tỉnh:

Ô kìa! phố phường say

Nước trong cúi xuống vớt mây

Ngó sang bên ấy ngất ngây ai cười

Hương đưa gió thoảng qua người

Rượu say! Hay tại người cười mà say

TRẦN VĂN LÝ