VĂN MIẾU THƠ XUÂN

Mưa xuân, đào thắm, hàng bia đá

Tết Nguyên tiêu:

              Cổng
khuê văn các hôm nay

Tiếng Nguyễn Du,
Nguyễn Trãi gặp chào

Hồ Xuân Hương,
bà Huyện cũng về vào thắp hương.

Cả cụ Tam Nguyên, rồi ông Tú cũng đương

              Đầu
xuân khai bút nghĩ thương bà nhà…!

Chỗ này năm, chỗ
kia bảy, ở đấy ba    

              “Nhị thập bát tú: Đang vịnh hoa, vịnh cờ

Rồi Xuân Diệu với Nguyễn Bính đứng mơ

Câu thơ nhân thế, câu thơ tình đời…

Các thi nhân bỗng giật thột người:

ở ngoài sân

              vọng
tiếng doanh nhân…

                                           thơ
ngân vần
tiền

Sững sờ pha chút bẽ bàng…

Các ngài giấy mực vội vàng về tiên

Vái theo

    Thương
bậc tiên hiền

Văn Miếu – Xuân 2007

TRẦN VĂN LÝ