VẮNG EM MỘT CHIỀU

Chiều nay em không đến
Để nắng buồn nhạt hơn
Giảng đường chìm câm lặng
Nhìn trời chiều dần buông

Chiều nay em không đến
Anh chẳng biết nói gì
Cây bút nhỏ khô mực
Trang giấy trắng bỏ không

Chiều nay em không đến
Anh chống cằm lặng im
Ghế quen giờ thành lạ
Mắt buồn
Tìm xa xa.

Chiều ơi
Em không đến
Em đã có ai rồi
Mà không
Thôi, cứ thế
Ngủ vùi trong chiều hoang.

TRƯƠNG QUANG HƯNG